UAB „SDG” Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaiga

Pradžia

2016 m. liepos 11 d. UAB „SDG” Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaigai Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.05.005. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos liudija, kad UAB „SDG” Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituota atlikti elektros ir šilumos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą. Akreditavimo sritys pateiktos pažymėjimo priede.

UAB „SDG“ Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaiga vykdo energetikos darbuotojų atestavimą nuo 2014 m. sausio 1 d. Šiuo metu energetikos darbuotojai atestuojami pagal 2019 m. kovo 18 d. su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos suderintą energetikos darbuotojų atestavimo schemą (rašto Nr. 2R-889, sprendimo Nr. 1SP-7).

Schema parengta pagal Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)” nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms. Atestavimo schema suderinta šioms energetikos darbuotojų kategorijoms:

 

Veiklos sritis: Elektros įrenginių eksploatavimas:

 • Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;
 • Elektros įrenginių operatyvinis darbuotojas, operatyvinis – remonto darbuotojas;
 • Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose;

 

Veiklos sritis: Elektros energijos vartojimas:

 • Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį;
 • Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius;

 

Veiklos sritis: Elektros objektų ir įrenginių įrengimas:

 • Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimo organizavimą;
 • Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius įrengiantys specialistai, darbininkai;

 

Veiklos sritis: Šilumos įrenginių eksploatavimas:

 • Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;
 • Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą;
 • Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.);
 • Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas;

 

Veiklos sritis: Šilumos vartojimas:

 • Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;
 • Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai;

 

Veiklos sritis: Biodujų gamyba:

 • Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą;
 • Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą;
 • Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai;
 • Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys darbininkai;

Veiklos sritis: Gamtinių dujų skirstymas:

 • Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą;
 • Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą;
 • Skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai;
 • Skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai;

 

Veiklos sritis: Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas:

 • Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą;
 • Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą;
 • Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai;
 • Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai;

 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas:

 • Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą;
 • Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą;
 • Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai;
 • Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai;
 • Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą;
 • Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą;
 • Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai;
 • Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai;

 

Veiklos sritis: Gamtinių dujų įrenginių įrengimas:

 • Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginių5 įrengimo organizavimą;
 • Gamtinių dujų iki 5bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys specialistai;
 • Gamtinių dujų iki 5bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius5 įrengiantys darbininkai;

 

Veiklos sritis: Naftos produktų vartojimas:

 • Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą;
 • Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą;
 • Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai;
 • Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai;