Asmenų sertifikavimo politika

ASMENŲ SERTIFIKAVIMO POLITIKA

Asmenų sertifikavimo įstaiga – UAB “SDG” Inžinerijos departamentas, teikdama asmenų sertifikavimo paslaugas savo veikloje vadovaujasi teisingumo, nešališkumo, konfidencialumo, saugumo, kompetencijos, atsakomybės ir atvirumo principais.

Asmenų sertifikavimo įstaiga supranta nešališkumo, konfidencialumo duomenų saugos svarbą teikiant asmenų sertifikavimo paslaugas bei įsipareigoja imtis visų reikalingų veiksmų užtikrinant nešališkumo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimus.

Asmenų sertifikavimo įstaiga valdo interesų konfliktą ir užtikrina sertifikavimo proceso objektyvumą.

Asmenų sertifikavimo įstaiga įsipareigoja:

  • Kurti ir siūlyti aukštos kokybės paslaugas, kurios atitiktų norminių dokumentų, klientų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimus dėl asmenų sertifikavimo;
  • Analizuoti kliento reikalavimus, peržiūrėti sertifikavimo įstaigos veikos atitiktį šiems reikalavimams ir, atsižvelgiant į tai, nuolatos tobulinti sertifikavimo procesus;
  • Priimti asmenų sertifikavimo sprendimus remiantis tik objektyviais sertifikavimo įstaigos surinktais įrodymais, užtikrinant, kad sprendimo nepaveiks kiti interesai ar šalys;
  • Užtikrinti, kad objektyvūs asmenų sertifikavimo įrodymai yra saugūs ir nekyla grėsmė jų sugadinimui arba panaikinimui;
  • Nuolat kelti darbuotojų kompetenciją, reikalingą profesionaliam ir kokybiškam paslaugų teikimui;
  • Išnagrinėti kiekvieną apeliacijų atvejį ir informuoti apie priimtus sprendimus apeliacijas pateikusius asmenis;
  • Operatyviai reaguoti į klientų skundus ir spręsti juos vadovaujantis asmenų sertifikavimo įstaigos nustatyta tvarka;
  • Nuolatos gerinti vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus, rezultatyvumą, tobulinti vadybos sistemą ir sertifikavimo procesus.
  • Skirti reikalingus išteklius tinkamam veiklos vykdymui ir nuolatiniam gerinimui.