Pradžia

2016 m. liepos 11 d. UAB „SDG”  Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaigai Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.05.005. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos liudija, kad UAB „SDG” Inžinerijos departamento Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituota atlikti elektros ir šilumos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą. Akreditavimo sritys pateiktos pažymėjimo priede.

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA UAB „SDG“ INŽINERIJOS DEPARTAMENTAS nuo 2014 m. sausio 1 d. atestuoja Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

Schema parengta pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)” nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms. Atestavimo schema suderinta šioms energetikos darbuotojų kategorijoms:

Veiklos sritis (akredituota): Elektros energijos vartojimas

• Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį;
• Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.

Nuo 2014 m. spalio 21 d. UAB “SDG” Inžinerijos departamentas papildomai atestuoja Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemos papildymą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

UAB “SDG” Inžinerijos departamento atestavimo schemos papildymas suderintas šioms energetikos darbuotojų kategorijoms:

Veiklos sritis (akredituota): Elektros įrenginių eksploatavimas

• Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;

• Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;

• Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;

• Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose;

Veiklos sritis (akredituota): Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

• Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą;

• Elektros įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai;

Veiklos sritis (akredituota): Šilumos vartojimas

• Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;
• Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.

Sertifikavimo įstaiga UAB „SDG“ Inžinerijos departamentas patikslino ir suderino su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos patikslintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Patikslinta sertifikavimo schema suderinta 2015 m. gruodžio mėn. 7 d.visoms aukščiau išvardintoms energetikos darbuotojų kategorijoms.

UAB „SDG“ Inžinerijos departamento sertifikavimo įstaiga patikslino, papildė ir 2016 m. spalio mėn. 18 d. suderino su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos patikslintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

Veiklos sritis: Elektros įrenginių eksploatavimas

• Elektros įrenginių operatyvinis darbuotojas, operatyvinis-remonto darbuotojas.

Veiklos sritis: Šilumos įrenginių eksploatavimas

• Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.

• Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.

• Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.

• Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.).

• Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas.

Veiklos sritis: šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

• Šilumos objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje.

• Šilumos įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai.

Veiklos sritis: Biodujų gamyba

• Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą.

• Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą.

• Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai.

• Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis: Gamtinių dujų skirstymas

• Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą.

• Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą.

• Skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai.

• Skirstymo sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis: Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas

• Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą.

• Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą.

• Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai.

• Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas

• Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.

• Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą.

• Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai.

• Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai.

• Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą.

• Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą.

• Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai.

• Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis: gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

• Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje.

• Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys specialistai.

• Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai.

Veiklos sritis: Naftos produktų vartojimas

• Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą.

• Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą.

• Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai.

• Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis: Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas).

• Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje.

• Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai.

• Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai.

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais. Daugiau informacijos

Šioje svetainėje naudojami slapukai Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais. Naudojami slapukai: Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. pll_language sertifikavimas.sdg.lt HTTP 1 year First found URL: http://sertifikavimas.sdg.lt/en/main/ Cookie purpose description: This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the web site, if possible. Initiator: Web server Source: sertifikavimas.sdg.lt Data is sent to: Lithuania (adequate) Prior consent enabled: No

Uždaryti