Teisės aktai

Veiklą elektros sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

1. Elektros energetikos įstatymas (aktuali nuo 2012-07-01).
2. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-22 nutarimas Nr.1462 (aktuali nuo 2012-06-14).
3. Elektros tinklų kodeksas. Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymas Nr.398 (Žin., 2002, Nr.3-88; EP Nr.35)
4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr.1474 (aktuali nuo 2012-07-13).
5. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-02-19 įsakymas Nr. 1-43 (Žin., 2010, Nr. 23-1092).
6. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-04-16 įsakymas Nr. 1-120 (Žin., 2010, Nr. 47-2275).
7. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas. Energetikos ministro 2010-10-06 įsakymas Nr. 1-280 (Žin., 2010, Nr.120-6155).
8. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878)
9. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).
10. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58).
11. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2011, Nr. 67-3199).
12. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886).
13. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr.4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; Žin., 2013, Nr. 27-1299).
14. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815).
15. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 (Žin., 2012, Nr. 5-151).
16. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymas Nr.1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957).
17. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr.1-93 (Žin., 2010, Nr.39-1877; Žin., 2011, Nr.14-627).
18. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugų kokybės reikalavimai. Ūkio ministro 2005-07-15 įsakymas Nr.4-265 (Žin., 2005, Nr.90-3396).
19. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės. Energetikos ministro 2010-05-19 įsakymas Nr. 1-145 (Žin., 2010, Nr. 59-2923; Žin., 2011, Nr.22-1070; Žin., 2011, Nr.130-6178).
20. Dėl mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtų elektros perdavimo ir skirstymo linijų, transformatorių pastočių, elektros skydinių ir kitų elektros perdavimui ir skirstymui skirtų įrenginių išpirkimo iš bendrijos terminų. LR Vyriausybės 2010-08-31 nutarimas Nr.1257 (Žin., 2010, Nr.104-5400).
21. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas. LR energetikos ministro 2009-12-09 įsakymas Nr.1-243 (Žin., 2009, Nr. 148-6638). 2010-03-30 įsakymas Nr.1-101 (Žin., 2010, Nr. 40-1915).
22. Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklės. Susisiekimo ministro 2001-04-02 įsakymas Nr.85 (Žin., 2001, Nr.35-1204).
23. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas. Energetikos ministro 2012-07-04 įsakymas Nr. 1-127 (Žin., 2012, Nr. 82-4279).
24. Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimai. Ūkio ministro 2000-06-14 įsakymas Nr.220 (Žin. 2000 Nr.50-1450).
25. Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninės taisyklės. Ūkio ministro 2004-04-06 įsakymas Nr. 4-102 (Žin., 2004, Nr.57-2007; EP Nr.52).
26. Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys. Ūkio ministro 2001-04-24 įsakymas Nr.141 (Žin. 2001 Nr. 54-1930).
27. Elektros tinklų statybos rūšys. Aplinkos ministro ir Ūkio ministro 2004-03-17 įsakymas Nr.4-74/D1-117 (Žin., 2004, Nr.44-1470; EP Nr.52)
28. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos. Ūkio ministro 2000-06-16 įsakymas Nr.223 (Žin., 2000 Nr.52-1512).
29. Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklės. Ūkio ministro 2001-12-18 įsakymas Nr.380 (Žin., 2001, Nr.110-4010; Žin., 2009, Nr.63-2522); 2005-04-08 įsakymas Nr.4-145 (Žin., 2005, Nr.48-1594).
30. Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimai (VD-E-12-2001). Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001-12-29 įsakymas Nr.56 (Žin., 2002, Nr.4-160; 2010, Nr.141-7240).
31. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka. LR Vyriausybės 2004-01-13 nutarimas Nr. 25 (Žin., 2004, Nr.9-228).
32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. (Žin. 2009, Nr. 138-6095)
33. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas. Ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999-10-19 įsakymu Nr. 351/61. (Žin., 2001, Nr.54-1932).
34. Dispečerinio valdymo nuostatai. Ūkio ministro 2002-06-19 įsakymas Nr.214 (Žin., 2002, Nr.69-2840; EP Nr.39).
35. Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 (Žin., 2012, Nr. 132-6712).